Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Base of Beauty te Duiven

1. Algemeen :De algemene voorwaarden gelden voor iedere afspraak, aanbieding, behandeling en transactie tussen Base of Beauty en een cliënt, tenzij beide partijen nadrukkelijk en schriftelijk bevestigen hiervan af te wijken.

2. Reserveren: (Afspraak maken) Een reservering kan telefonisch of via het online boekingssysteem gemaakt worden.

3. Betaling: De cliënt dient direct na afloop van het arrangement het bedrag van de behandeling of eventueel aangekochte producten te voldoen. Dit kan contant of per pin. Indien anders overeengekomen kan het via een bankoverschrijving binnen 14 dagen overgemaakt worden op de rekening van Base of Beauty. 

4. Prijzen:  Alle door Base of Beauty genoemde bedragen in de prijslijst, op de website en in advertenties zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Aanbiedingsprijzen in advertenties en/of op de website zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

5. Annuleren: 5a. Annuleren tot 3 dagen voor de datum van de reservering is kosteloos. Bij annuleren tot 2 dagen voor de datum van de reservering wordt 40% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annuleren tot 1 dag voor de datum van de reservering wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij niet tijdig annuleren (annuleren binnen 1 dag voor de datum van de reservering) wordt het gehele bedrag van de reservering in rekening gebracht. 5b. Het verplaatsen van een reservering naar een ander moment en/of datum wordt beschouwd als zijnde een annulering waarvoor de onder 5.a genoemde voorwaarden gelden. 5c. In geval van een niet tijdige annulering kan Base of Beauty besluiten akkoord te gaan met een door cliënt zelf aangedragen vervanger. Cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gemaakte reservering. 5d. Niet verschijnen op de door uw gemaakte reserveringsdatum wordt beschouwd als een niet-tijdige annulering. 5e. Niet tijdig verschijnen kan voor cliënt betekenen dat de in de reservering genoemde behandeling(en) niet of slechts ten dele kunnen plaatsvinden. 5F annuleren kan alleen telefonisch. Het is niet mogelijk om dit per email, whatsapp of welke andere vorm van social media te doen.

6. Inspanningsverplichting: Base of Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 7. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet de medewerker(s) van Base of Beauty vóór de eerste behandeling van alle informatie, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Base of Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Base of Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt met de grootst mogelijke zorg in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Base of Beauty zal de gegevens van de cliënt niet verkopen, verhuren of anderszins aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

8. Geheimhouding: Base of Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens of voorafgaand aan de behandeling of het bezoek. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie (bijv. verbandhoudend met de gezondheid). De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Base of Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid 9.1 Base of Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerker is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 9.2 Voor de gevolgen van ongelukken, ongevallen of verbandhoudend met een behandeling is Base of Beauty nooit aansprakelijk. 9.3 Base of Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

10. Garantie: Base of Beauty geeft de cliënt 7 kalenderdagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt. - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

11. Klachten: Een klacht dient zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking, gemeld te worden aan Base of Beauty. Dit kan eventueel telefonisch. Indien de klacht niet direct naar tevredenheid van de cliënt wordt opgelost, dient de cliënt dit binnen vijf werkdagen na de eerste melding schriftelijk kenbaar te maken aan Base of Beauty. Base of Beauty beoordeelt de klacht opnieuw en zal, indien de klacht gegrond is, de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. In dat geval zal, geheel of gedeeltelijk, restitutie plaatsvinden van de kosten van de behandeling en/of het product waarop de klacht betrekking heeft.

12. Beschadiging en diefstal: Base of Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Base of Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

13. Peelings/microneelding/micro meso: 13.1 De behandelingen met zuren/microneedling apparatuur of micro meso pen kunnen risico’s met zich meebrengen waaronder: irritatie na de behandeling zoals roodheid, zwelling, korstjes, vervelling ect. hoewel dit zeer ongebruikelijk is, bestaat er een kleine kans op het veranderen van het behandelde weefsel, overvloedige gepigmenteerde beschadigingen, welk over het algemeen binnen 3 tot 6 maanden verdwijnen. Base of Beauty is niet aansprakelijk voor één van de hiervoorgenoemde risico’s. 13.2 Na elke van de in  genoemde behandelingen dient de client 72 uur hete en natte plaatsen te vermijden, zonlicht zoveel mogelijk te vermijden en gedurende 6 weken na de behandeling een sunblocker te gebruiken, die zowel UVA als UVB blokt, de geadviseerde producten te gebruiken. 13.3 De client dient voor aanvang van de eerste behandeling van een peeling/microneedling of micro meso Base of Beauty na beste weten op de hoogte te stellen als zij een van de hierna te noemen contra-indicaties heeft: kanker, zwangerschap, huidaandoeningen die niet door een arts zijn gediagnosticeerd, gebruik van Roaccutane in de afgelopen 12 maanden, gebruik van huidverdunnende middelen (o.a. hormoonzalven), herpes-virus, open wondjes, zeer gevoelige en/of allergische huid, HIV, injectables, het gebruik van bloed verdunnende medicijnen, diabetis, zongevoelige huid.

14. Gedrag: Cliënten van Base of Beauty dienen tijdens hun verblijf al die handelingen na te laten, die in strijd zijn met de goede zeden en die de veiligheid, rust en orde kunnen verstoren. Indien men na één of meerdere waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Base of Beauty het recht de cliënt uit het gebouw te verwijderen, zonder recht op terugbetaling van gelden, en eventueel in de toekomst de toegang te weigeren. Dit artikel heeft tot doel de veiligheid, rust, orde en reinheid binnen Base of Beauty te waarborgen.

15. Gebruik maken van diensten en producten Iedereen kan in principe gebruik maken van de diensten en producten van Base of Beuaty, met uitzondering van hen die lijden aan een besmettelijke ziekte, open wonden, huiduitslag of ziekten als epilepsie en geestesziek en tenslotte van hen die onder invloed van alcoholhoudende dranken, drugs of verslavende middelen verkeren.

16. Recht Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.